In ieu iiswille

Opgelet: wordt in een nieuw venster geopend. PDFAfdrukkenE-mail

Vijfentwintig en vijfenzeventig jaar geleden:


Foarút verschaft inwoners van Boornbergum nu al meer dan honderd jaar ‘iiswille’

Dit is de 'kop’ boven het artikel dat 25 jaar geleden, om precies te zijn woensdag 21 februari 1979, te lezen was in het onafhankelijk nieuwsblad Drachtster Courant. Want inderdaad, Ysclub 'Foarút' viert dit jaar, en wel op 23 oktober a.s., haar 125 jarig bestaan. Hieronder leest u hoe de viering 25 jaar geleden is verlopen.

BOORNBERGUM. - In de afgelopen honderd jaar heeft Boornbergum een drietal ijsverenigingen gehad. IJsvereniging Boornbergum en omstreken, 'Oefening der jeugd' en 'Foarút’. Het bestaan van deze vereniging is zaterdagmiddag in cafe Postumus in Boornbergum gevierd. Voor deze receptie voor honderd jaar iiswille bestond een grote belangstelling. Velen hebben het bestuur geschenken, die vaak vergezeld gingen, van lovende woorden, aangeboden.
'Master' Baarda had de leiding van deze receptie. Na een kort openingswoord, waarin hij onder anderen een groot aantal oud-leden, leden en belangstellenden verwelkomde, liet hij de historie van honderd jaar ijspret passeren.
In een humoristische opsomming van vele wapenfeiten van de verenigingen kwam duidelijk naar voren, dat ijsclubs in Boornbergum het niet erg makkelijk hebben gehad. Niet alleen was er een chronische armoede, maar tevens was er vaak iets met de baan. Of er werd teveel water opgespoten of er zaten gaten in de dijk, waardoor het water wegliep.
Op 7 februari 1879 werd de ijsclub Boornbergum en omstreken opgericht. De eerste wedstrijd werd gehouden op de Smalle Ee. De prijzen bestonden uit een gouden en zilveren cilinderhorloge met een gezamenlijke waarde van veertig gulden. Omstreeks 1900 werd de vereniging niet tegenstaande de vele leden, een gevulde verenigingskas en goed materiaal opgeheven. De attributen van de vereniging werden tijdens een boelgoed verkocht.


Uit de notulen blijkt dat in 1888 naast de vereniging Boornbergum en omstreken ook de vereniging 'Oefening de jeugd' bestond. Deze vereniging werd in 1916 veranderd in ijsclub 'Foarút'. Na de eeuwwisseling heeft de vereniging 'Oefening der jeugd' geen notulen bijgehouden, want pas in 1920 last het notulenboek weer de geschiedenis van de vereniging herleven.
Het is niet altijd gemakkelijk geweest om de vereniging te runnen, want armoede kenmerkte de club. Dat het ook armoede was bij de leden, blijkt wel uit het feit dat in 1929 de vrouwen bij hun mannen moesten bedelen om een kwartje. Het entreegeld konden ze namelijk zelf niet betalen.
De toenmalige secretaris en penningmeester adviseerden de vrouwen om lid te worden want dat was veel goedkoper.

Dat er een verschil in prijzen was bij de hardrijderijen voor mannen en vrouwen komt eveneens in het notulenboek tot uiting. De prijzen bij de mannen waren f 6,-- f 4,-- en f 2,--, terwijl de vrouwen f 3,-- f 2,-- en f 1,-- konden winnen.. De vereniging heeft in vroegere tijden altijd in armoede gezeten. Toch werden er verschillende zaken, zoals een windmolen en een elektrische pomp gekocht. 

IJsbaan

Ook de plaats van de ijsbaan is in de loop der jaren diverse malen gewijzigd.
Eerst op Smalle Ee, later naar de Stiene Barten, omgeving Nij Beets, De Krite en De De Dracht In 1920 werd een stuk land achter de melkfabriek bij de Skeanewei in gebruik genomen. Met deze ijsbaan heeft het bestuur veel kopzorgen gehad: of er was teveel water of er was door lekkage te weinig.
In de crisisjaren werden voor arbeiders schaatswedstrijden gehouden, waarvan de prijzen bestonden uit spek. In totaal werd door het bestuur bij de leden 193 pond en f 135,-- opgehaald. Van de zijde van de arbeiders bestond er niet zo'n belangstelling, want maar tweeëndertig rijders kwamen opdagen. De deelnemers hadden een vette dag. Elke deelnemer ram een 'syde' spek mee naar huis.


In 1960 werd aan de Easterbuorren waar de ijsbaan nu ligt ( en nog ligt. red.), een stuk land gekocht voor duizend gulden. 'Master' Baarda gaf zaterdag een kostelijk overzicht van het wel en wee van de vereniging. Hij kwam aan het einde van zijn historisch overzicht tot de ontdekking dat de vereniging uiteindelijk pas in 1988 honderd jaar bestaat. Toch mag worden gesproken van honderd jaar ijspret in Boornbergum, zo vond hij.
De vierentachtigjarige heer P. Oosterwoud, die zevenentwintig jaar bestuurslid is geweest en voor dat feit enkele jaren geleden tot erelid werd uitgeroepen, vertelde eveneens enkele leuke anekdotes. Wethouder F. Jonkman van Smallingerland hield een korte toespraak, waarin hij beklemtoonde dat dergelijke verenigingen niet uit het dorpsleven zijn weg te denken. Ook een ijsclub activeert de leefbaar­heid in het dorp. Hij bood de vereniging namens het gemeentebestuur een enveloppe met inhoud aan.
Namens de ijsclub Drachten bond de heer A. Berga de gelukwensen aan.
De heer Baarda had namens de bevolking van Boornbergum en omstreken een cadeau. Een enveloppe met inhoud, goed voor een complete geluidsinstallatie, was de opbrengst van een door enkele actieve Boornbergummer opgezette actie. Het bestuur bestaat thans uit de heren R. Tuinstra, voorzitter, M. de Raaf, secr., R. Glastra, penningmeester, L. Slagman, A. de Kleine, W. Adema en J. Wieling. In zaal Postumus werd zaterdag een gezellige avond gehouden waarvoor de belangstelling van de zijde van de leden bijzonder groot was.

'LATEN WE OUDE TIJDEN HERLEVEN en HERBELEVEN '?
Als het bestuur van de jubilerende ijsclub 'Foarút' het voor het zeggen heeft.
GRAAG, HEEL GRAAG !!

 

Bron: Boarnhimster Bining september 2004

Copyright © 2018 Boornbergum - Kortehemmen. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.